אישור טיסה

 • YOU ARE REQUIRED TO RECONFIRM YOUR FLIGHT HOME 48 HOURS BEFORE DEPARTURE (HOLIDAYS/HOLIDAY EVES AND SATURDAYS EXCLUDED). PLEASE PROVIDE ALL THE INFORMATION REQUESTED. A CONFIRMATION OF RECEIPT WILL BE SENT TO YOU BY EMAIL. IN URGENT CASES WE CAN BE REACHED DURING NORMAL BUSINESS HOURS BY PHONE: 972-3-694-7776
  All fields are mandatory
  Reservation number
  Last name
  Flight date
  Flight Destination
  Total number of passengers in reservation on this flight
  (including yourself)
  Electronic tickets number/s
  (please enter last 5 digits only - for example 40123)
  Eticket. 1
  Eticket. 2
  Eticket. 3
  Eticket. 4
  Eticket. 5
  Eticket. 6
  Eticket. 7
  Eticket. 8
  Eticket. 9
  Eticket. 10
  Telephone number where you can be reached in case of a flight change
  Reconfirm the telephone no.
  Email
  I hereby confirm that all details are correct and that I am aware it is my responsibility to be available or to listen to messages left on the phone number entered above
 • VOUS ETES PRIES DE RECONFIRMER VOTRE RETOUR 48HEURES AVANT LE DEPART (FETES/VEILLES DE FETES ET SAMEDI NON INCLUS) VEUILLEZ DONNER TOUTES LES INFORMATIONS QUI VOUS SONT DEMANDEES. VOUS RECEVREZ PAR MAIL LA CONFIRMATION DE VOTRE RECONFIRMATION. EN CAS D URGENCE, VOUS .POUVEZ NOUS JOINDRE PAR TELEPHONE. AU .972-3-694-7776 SELON LES HORAIRES CONVENTIONNELS DE BUREAUX

  Tous les champs sont obligatoires
  Numero de Reservation
  Nom
  Date du vol
  Destination du vol
  Nombre de personnes voyageants avec vous sur le vol (vous inclus)
  Numeros des billets electroniques
  (merci d'inscrire les 5 derniers chiffres - exemple 40123)
  Billet no. 1
  Billet no. 2
  Billet no. 3
  Billet no. 4
  Billet no. 5
  Billet no. 6
  Billet no. 7
  Billet no. 8
  Billet no. 9
  Billet no. 10
  Numero de Telephone ou l'on peut vous joindre en cas de changements sur le vol
  Numero de Telephone
  Reconfirmer le numero de telephone
  Email adresse
  Je certifie que tous les details sont corrects et qu'il en est de ma responsabilite d'etre joignable, ou d'ecouter mes messages sur mon repondeur telephonique en cas de changement sur le vol
 • יש לאשר את הטיסה 48 שעות לפני מועד החזרה (לא כולל שישי-שבת וחגים) יש למלא את כל הפרטים. אישור יישלח במייל. למקרים דחופים בלבד ניתן להשיג אותנו גם בטלפון 972-3-694-7776 בשעות העבודה הרגילות
כל השדות הם חובה
מספר הזמנה
שם משפחה
תאריך טיסה
יעד טיסה
מספר נוסעים בהזמנה (כולל אותך)
מספר כרטיס\ים אלקטרוני (יש להכניס חמש ספרות אחרונות - לדוגמה 40123 )
כרטיס 1
כרטיס 2
כרטיס 3
כרטיס 4
כרטיס 5
כרטיס 6
כרטיס 7
כרטיס 8
כרטיס 9
כרטיס 10
מספר טלפון בו ניתן יהיה להשיג אותך במידה ויהיה שינוי בטיסה
אישור מספר טלפון
דואר אלקטרוני
אני מאשר שהפרטים שמסרתי נכונים ובאחריותי להיות זמין בטלפון ובמייל לקבלת הודעות במידת הצורך